چرا در گذشته مردم یک روستا یا یک شهر در قلعه ای بزرگ زندگی می کردند؟

درس کده

چرا در گذشته مردم یک روستا یا یک شهر در قلعه ای بزرگ زندگی می کردند؟

جواب فعالیت ۱ درس ۱ دفاعی نهم
جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۰ دفاعی نهم
چرا در گذشته مردم یک روستا یا یک شهر در قلعه ای بزرگ زندگی می کردند؟ چرا  آنان اطراف شهر خود دیوار )برج و بارو( می کشیدند؟
آن ها برای دفاع از خود در برابر حملات دشمنان از این استحکامات استفاده میکردند
همچنین این دیوار ها محدوده شهر را تایین میکرد و امنیت را تامین میکرد


به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید