چرا آنان اطراف شهر خود دیوار می کشیدند؟

درس کده

چرا آنان اطراف شهر خود دیوار می کشیدند؟

جواب فعالیت ۱ درس ۱ دفاعی نهم
جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۰ دفاعی نهم
چرا در گذشته مردم یک روستا یا یک شهر در قلعه ای بزرگ زندگی می کردند؟ چرا  آنان اطراف شهر خود دیوار )برج و بارو( می کشیدند؟
آن ها برای دفاع از خود در برابر حملات دشمنان از این استحکامات استفاده میکردند
همچنین این دیوار ها محدوده شهر را تایین میکرد و امنیت را تامین میکرد


به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید