راهکار های ایجاد امنیت در مدرسه

درس کده

راهکار های ایجاد امنیت در مدرسه

جواب موقعیت ۲ درس ۱ صفحه ۱۱ دفاعی نهم

برای ایجاد امنیت در مدرسه چه اقداماتی را باید انجام داد؟

 

چند نفر از بچه ها را پلیس مدرسه بگذاریم – گزاشتن نگهبان برای درب ورودی مدرسه-عدم استفاده از موادی که قابلیت اشتعال دارند-روی شیشه های بزرگ برچسب بزنیم و ….

 به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید