در گروه های خود بحث کنید که به چه دلایلی ممکن است بین دو کشور جنگ صورت بگیرد؟

درس کده

در گروه های خود بحث کنید که به چه دلایلی ممکن است بین دو کشور جنگ صورت بگیرد؟

در گروه های خود بحث کنید که به چه دلایلی ممکن است بین دو کشور جنگ صورت بگیرد؟ نتیجه بحث را یادداشت کنید

جواب فعالیت ۲ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس ۲ دفاعی نهم

پاسخ:

بدست آوردن منافع مادی 

کشور گشایی کشور ها از نظر جغرافیایی

زیر سلطه بردن کشور ها

از بین بردن حکومت هابه درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید