جواب ماجرای 2 صفحه 12-13 دفاعی نهم

درس کده

جواب ماجرای 2 صفحه 12-13 دفاعی نهم

جواب ماجرای ۲ صفحه ۱۲-۱۳ دفاعی نهم
به نظر شما اگر گروه های سیار مرزبانی دریایی از مرزهای آبی نگهبانی نکنند چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد؟
ممکن است دشمن از راه دریا به خاک ما تجاوز کند یا دزدان دریایی امنیت کشتی هاي تجاري ما را به خطر بیاندازند 


به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید