جواب فعالیت 3 صفحه 19 دفاعی نهم

درس کده

جواب فعالیت 3 صفحه 19 دفاعی نهم

با مشورت گرفتن از دبیر خود برخی از نمونه های دفاع از ارزش های معنوی را فهرست کنید و بنویسید.

جواب فعالیت ۳ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۹ دفاعی نهم

پاسخ:

برگزاری نماز جماعت

شرکت در نماز جماعت

برگزاری مراسم های عزا داری در ماه محرم و صفر

 برگزاری یاد واره ی شهدا

راه اندازی سایت ها و مجله های مذهبیبه درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید