جواب فعالیت 3 صفحه 13 دفاعی نهم

درس کده

جواب فعالیت 3 صفحه 13 دفاعی نهم

جواب فعالیت ۳ درس ۱ دفاعی نهم

جواب قعالیت ۳ صفحه ۱۳ دفاعی نهم

در گذشته های دور چه خطراتی جامعه را تهدید می کرده است؟

 

پاسخ (جواب) :قحطی – خشک سالی – حمله حیوانات وحشی – سرما و گرمای زیاد – حمله سایر قبایلبه درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید