جواب فعالیت 3 درس 1 دفاعی نهم

درس کده

جواب فعالیت 3 درس 1 دفاعی نهم

جواب فعالیت ۳ درس ۱ دفاعی نهم
جواب قعالیت ۳ صفحه ۱۴ دفاعی نهم
امروزه چه خطراتی جامعه و کشور ما را تهدید می کند؟
نفوذ فرهنگی – تجریم اقتصادی – فساد و فحشا – حمله نظامی- حملات تروریستی -الودگی هوا
این خطرات امروزه جامعه و کشور ما را تحدید میکنند
اگر شما نیز خطرات دیگری را میشناسد از قسمت نظرات برای ما ارسال کنید

جواب فعالیت ۳ درس ۱ دفاعی نهم

جواب قعالیت ۳ صفحه ۱۳ دفاعی نهم

در گذشته های دور چه خطراتی جامعه را تهدید می کرده است؟

 

پاسخ (جواب) :قحطی – خشک سالی – حمله حیوانات وحشی – سرما و گرمای زیاد – حمله سایر قبایلبه درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید