جواب فعالیت صفحه 18 درس 2 دفاعی نهم

درس کده

جواب فعالیت صفحه 18 درس 2 دفاعی نهم

در گروه های خود بحث کنید که به چه دلایلی ممکن است بین دو کشور جنگ صورت بگیرد؟ نتیجه بحث را یادداشت کنید

جواب فعالیت ۲ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس ۲ دفاعی نهم

پاسخ:

بدست آوردن منافع مادی 

کشور گشایی کشور ها از نظر جغرافیایی

زیر سلطه بردن کشور ها

از بین بردن حکومت هابه سایت درس کده خوش آمدید لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید