جواب فعالیت صفحه 18 درس 2 دفاعی نهم

درس کده

جواب فعالیت صفحه 18 درس 2 دفاعی نهم

در گروه های خود بحث کنید که به چه دلایلی ممکن است بین دو کشور جنگ صورت بگیرد؟ نتیجه بحث را یادداشت کنید

جواب فعالیت ۲ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس ۲ دفاعی نهم

پاسخ:

بدست آوردن منافع مادی 

کشور گشایی کشور ها از نظر جغرافیایی

زیر سلطه بردن کشور ها

از بین بردن حکومت هابه درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید