با مشورت گرفتن از دبیر خود برخی از نمونه های دفاع از ارزش های معنوی را فهرست کنید

درس کده

با مشورت گرفتن از دبیر خود برخی از نمونه های دفاع از ارزش های معنوی را فهرست کنید

با مشورت گرفتن از دبیر خود برخی از نمونه های دفاع از ارزش های معنوی را فهرست کنید و بنویسید.

جواب فعالیت ۳ درس ۲ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۳ صفحه ۱۹ دفاعی نهم

پاسخ:

برگزاری نماز جماعت

شرکت در نماز جماعت

برگزاری مراسم های عزا داری در ماه محرم و صفر

 برگزاری یاد واره ی شهدا

راه اندازی سایت ها و مجله های مذهبیبه درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید