با اعضای گروه خود بحث کنید که چرا انسان های نخستین غارها را به عنوان اولین محل زندگی خود انتخاب کردند

درس کده

با اعضای گروه خود بحث کنید که چرا انسان های نخستین غارها را به عنوان اولین محل زندگی خود انتخاب کردند

جواب فعالیت های درس ۱ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۱  صفحه ۱۰ دفاعی نهم

با اعضای گروه خود بحث کنید که چرا انسان های نخستین  غارها را به عنوان اولین محل زندگی خود انتخاب کردند؟ نتیجه گیری و یادداشت کنید

 

برای در امان ماندن از خطرات طبیعی و غیر طبیعی مانند حیوانات درنده سیل گرما و سرمای بیش از حد

در آن زمان عار ها از نظر امنیت بهترین پناهگاه بوده اندبه درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید