آثار مثبت برقراری امنیت در کشور

درس کده

آثار مثبت برقراری امنیت در کشور

جواب فعالیت ۲ درس ۱ دفاعی نهم

جواب فعالیت ۲ صفحه ۱۱ دفاعی نهم

اگر در کشور امنیت برقرار باشد چه آثار مثبتی درپی خواهد داشت؟

 

امنیت موجب برقراري آرامش مردم و پیشرفت اقتصادي کشور می شود و همچنین باعث افزایش قدرت نظامی در برابر دشمنان نیز می شود

باعث پیشرفت کشور می شود-باعث می شود که هر کشوری به کشور دیگری تجاوزی نکند- می تواند او وارد شدن جنس های قاچاق مانند تریاک شیشه و… جلوگیری شود.به درس کده خوش آمدید . لطفا برای ورود به سایت این باکس را ببندید